ITECHHome > 제품소개 > DC 파워서플라이

DC 파워서플라이

IT6800 표준형 파워
가격대비 최상의 기능 수행

IT6821 ~ IT6834 : 18V, 32V, 72V, 150V / 90 ~ 216W
 

DC파워서플라이9.png

IT6800_img.jpg

 

 

IT6821 ~ IT6834

 

IT6800_spec.jpg


APP_p1.jpg
APP_p2.jpg
APP_p3.jpg
APP_p4.jpg
APP_p5.jpg
APP_p6.jpg
APP_p7.jpg


 
 
 

옵션 및 액세서리

설명

이미지

AC 전원 코드

Acc1.jpg

CD

사용자 매뉴얼, 프로그래밍 매뉴얼

Acc2.jpg

USB 케이블

Acc3.jpg